درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
حمید
اسدی
مذکر
معافیت
25 - 6 - 1369
مجرد
لیسانس
مهندسی برق
زبان انگلیسیمتوسط
icdlپیشرفته
plcمقدماتی
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس برق را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 0 - 0 تا 0 - 0 در شرکت سرآمد مشغول بکار بوده ام
از 0 - 0 تا 0 - 0 در شرکت الماس مشغول بکار بوده ام
از 0 - 0 تا 0 - 0 در قلم چی مشغول بکار بوده ام
از 0 - 0 تا 0 - 0 در آدیداس مشغول بکار بوده ام
از 0 - 0 تا 0 - 0 در بیمه کارآفرین مشغول بکار بوده ام
از 0 - 0 تا 0 - 0 در شرکت مهندسین مشاور توسعه صنعت برق مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران