درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مریم
مومن بیگی
مونث
28 - 3 - 1369
مجرد
لیسانس
علوم اقتصاد و اقتصاد کشاورزی
زبان انگلیسیمتوسط
wordمتوسط
حسابداری -هلومقدماتی
ibsngمقدماتی
excelمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 5 - 1392 تا 6 - 1393 در ارویس مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران