درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محمدرضا
غیبی
مذکر
معافیت تحصیلی
31 - 1 - 1373
متاهل
دیپلم
نقشه کشی
زبان ترکیمقدماتی
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
قم
قم