درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
روح الله
عباس زاده
مذکر
پایان خدمت
2 - 1 - 1363
متاهل
لیسانس
مهندسی برق
زبان انگلیسیمتوسط
دوره کامپیوتر - دوره زبان --
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
از 7 - 1392 تا 6 - 1393 در تاکسی تلفنی کسری مشغول بکار بوده ام
خراسان رضوی
گناباد