درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مصطفی
رضوی
مذکر
پایان خدمت
24 - 3 - 1367
متاهل
سیکل
رانندگیپیشرفته
رنگکاری چوبپیشرفته
کامپیوترپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 10 - 1392 تا 6 - 1393 در شرکتی خصوصی مشغول بکار بوده ام
Tehran
Tehran