درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مهیار
ملکی
مذکر
پایان خدمت
18 - 6 - 1365
متاهل
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 2 - 1383 تا 9 - 1384 در شرکت نوین پردازان خوزستان مشغول بکار بوده ام
از 2 - 1389 تا 5 - 1390 در شرکت مهندسی سپاسد مشغول بکار بوده ام
گیلان
لاهیجان