درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مریم
احسانی
مونث
26 - 6 - 1363
متاهل
فوق لیسانس
علوم اجتماعی
زبان انگلیسیمتوسط
نرم افزار spssپیشرفته
نرم افزار officeپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارشناس علوم اجتماعی را دارم
از 9 - 1392 تا 7 - 1393 در مجتمع لنت تلدا و خاوران مشغول بکار بوده ام
از 8 - 1391 تا 6 - 1393 در شهرداری مشغول بکار بوده ام
از 6 - 1390 تا 6 - 1391 در انتشارات طلایی مشغول بکار بوده ام
تهران
undefined