درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
کیارش
امانی
مذکر
پایان خدمت
22 - 6 - 1364
متاهل
لیسانس
حسابداری
زبان انگلیسی--
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مدیر را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مدیر را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی حسابدار حسابرسی را دارم
از 8 - 1383 تا 1 - 1389 در حسابداری محاسبان اسوه مشغول بکار بوده ام
از 11 - 1389 تا 7 - 1390 در حسابرسی حامیان کاردیده پارس مشغول بکار بوده ام
از 8 - 1390 تا 2 - 1392 در تجارت نوآرنده اندیش مشغول بکار بوده ام
از 2 - 1392 تا 0 - 0 در حسابداری محاسبان اسوه مشغول بکار بوده ام
البرز
کرج