درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
علی
بصیری
مذکر
در حال خدمت
16 - 2 - 1367
متاهل
لیسانس
مهندسی برق
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران