درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
طیبه
اشرفی
مونث
19 - 6 - 1366
مجرد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
ICDLمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
از 8 - 1392 تا 8 - 1393 در پرتوداده مشغول بکار بوده ام
تهران
اسلام‌شهر