درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
نازنین
بابایی
مونث
26 - 6 - 1367
متاهل
لیسانس
حسابداری حسابرسی
زبان انگلیسیمتوسط
تایپ ده انگشتیپیشرفته
نرم افزار حسابداری هلومتوسط
نرم افزار حسابداری دیدگاهپیشرفته
نرم افزار حسابداری تدبیرمتوسط
نرم افزار حسابداری حسیبمتوسط
نرم افزار حسابداری سپیدارپیشرفته
ویراستاریپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی حسابدار را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی حسابدار را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی حسابدار را دارم
از 10 - 1388 تا 7 - 1393 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر حسابدار مشغول بکار بوده ام
از 2 - 1393 تا 7 - 1393 در آژانس هواپیمایی حسابدار مشغول بکار بوده ام
از 6 - 1391 تا 4 - 1393 در شرکت تعاونی اساتید حسابدار مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران