درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مریم
غلامی
مونث
28 - 1 - 1369
مجرد
لیسانس
حسابداری حسابرسی
زبان انگلیسیمقدماتی
زبان ترکیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
شهریار