درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
گلاره
داودی
مونث
14 - 6 - 1371
مجرد
لیسانس
مهندسی صنایع
زبان انگلیسیپیشرفته
دیپلم زبان انگلیسیپیشرفته
تسلط بر MSPمتوسط
excelپیشرفته
Accessمتوسط
wordپیشرفته
photoshopپیشرفته
EDمقدماتی
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس صنایع را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران