درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محسن
محمدی
مذکر
معافیت تحصیلی
4 - 3 - 1370
مجرد
فوق لیسانس
فیزیک
زبان انگلیسیمتوسط
MCITPپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مدیر شبکه را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی گرافیست کامپیوتری را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی تدریس را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران