درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محمد حسن
قاسمی
مذکر
پایان خدمت
6 - 4 - 1364
مجرد
فوق لیسانس
مهندسی مکاترونیک
زبان انگلیسیمتوسط
PLC Iپیشرفته
Instrumentationپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس مکاترونیک را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس رباتیک را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس مکاترونیک را دارم
از 5 - 1393 تا 8 - 1393 در راژمان الکترونیک ساینا مشغول بکار بوده ام
از 4 - 1390 تا 6 - 1392 در INDROG مشغول بکار بوده ام
از 6 - 1388 تا 10 - 1388 در سیمان شاهرود مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران