درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
وحید
بختیاری
مذکر
معافیت
24 - 1 - 1367
مجرد
دیپلم
ساختمان
گواهینامه پایه 2--
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی راننده ماشین های سبک را دارم
از 12 - 1389 تا 12 - 1392 در ساختمانی مشغول بکار بوده ام
Tehran
Tehran