درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
کاوه
مددی
مذکر
پایان خدمت
2 - 12 - 1369
مجرد
فوق لیسانس
حسابداری حسابرسی
زبان انگلیسیپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی راننده ماشین های سنگین را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران