درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
امین
امیراصلان
مذکر
پایان خدمت
4 - 3 - 1366
مجرد
لیسانس
علوم اقتصاد و اقتصاد کشاورزی
مسلط به تایپ 10 انگشتیپیشرفته
مسلط به ورد اکسل و پاورپونتمتوسط
مسلط به امور دفتری-بایگانی-تشکیل پروندهمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 1 - 1385 تا 1 - 1387 در شرکت تولید پیچ ابهر مشغول بکار بوده ام
از 8 - 1389 تا 1 - 1391 در سربازی در واحد اداری بودم مشغول بکار بوده ام
از 3 - 1391 تا 3 - 1393 در لوسترسازی مشغول بکار بوده ام
البرز
کرج