درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
فریال
میرزایی راد
مونث
18 - 6 - 1365
متاهل
فوق لیسانس
مهندسی برق
زبان انگلیسیپیشرفته
نرم افزار عمومیپیشرفته
نرم افزار تخصصیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس برق را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس برق را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی امور نمايش را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
Tehran
Tehran