درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محمد
زمانی بلوکانی
مذکر
پایان خدمت
29 - 11 - 1363
متاهل
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مدیر شبکه را دارم
از 9 - 1392 تا 10 - 1392 در ثبت پارسه مشغول بکار بوده ام
از 11 - 1392 تا 8 - 1393 در همیاری نور آفرینش مشغول بکار بوده ام
از 6 - 1385 تا 8 - 1392 در فورسیا آذین پارس مشغول بکار بوده ام
البرز
کمال‌شهر