درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
احمد
محسنی
مذکر
معافیت
15 - 1 - 1360
متاهل
دیپلم
الکترونیک
تعمیرات لوازم صوتی تصویریمتوسط
برقمتوسط
جوشکاری برق ارگون-co2متوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 3 - 1381 تا 6 - 1383 در شرکت ملی نفتکش مشغول بکار بوده ام
از 11 - 1384 تا 7 - 1386 در تعمیرگاه رادیو تلویزیون مشغول بکار بوده ام
از 3 - 1387 تا 10 - 1390 در اهنگری مشغول بکار بوده ام
از 12 - 1390 تا 9 - 1383 در شهرداری م ده کرج مشغول بکار بوده ام
البرز
کرج