درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
ارزو
واعظ
مونث
12 - 2 - 1366
مجرد
فوق لیسانس
مدیریّت
زبان انگلیسیمتوسط
icdl پیشرفته
مقاله نویسیپیشرفته
چاپ مقاله در isiپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 5 - 1389 تا 5 - 1390 در شرکت پخش مشغول بکار بوده ام
اصفهان
اصفهان