درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
هاجر
احمدی سارسر
مونث
27 - 6 - 1363
مجرد
فوق لیسانس
زبان و ادبیّات فارسی
زبان انگلیسیمقدماتی
گواهینامه پایه 2و مهارت ICDLپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 7 - 1391 تا 9 - 1393 در مدرسه غیردولتی مشغول بکار بوده ام
گیلان
رودسر