درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مرتضی
حامد
مذکر
معافیت
4 - 3 - 1367
مجرد
لیسانس
حسابداری
زبان انگلیسیمتوسط
رایانه کار درجه2پیشرفته
رایانه کار درجه1پیشرفته
زبان برنامه نویس VBپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی حسابدار را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
از 1 - 1390 تا 6 - 1393 در مدیریت تولید و خدمات پارس دارو مشغول بکار بوده ام
از 7 - 1393 تا 12 - 0 در شرکت پخش ثمین مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران