درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
بشری
افشار
مونث
14 - 1 - 1369
مجرد
دیپلم
ریاضی فیزیک
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مسئول فروش را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی بازاریاب را دارم
از 1 - 1390 تا 10 - 1393 در پخش بهداشتی مشغول بکار بوده ام
کرمان
کرمان