درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مهرداد
اصغری
مذکر
پایان خدمت
20 - 3 - 1360
متاهل
فوق لیسانس
حسابداری حسابرسی
زبان انگلیسیپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی حسابدار را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی حسابدار حسابرسی را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی حسابدار مالیاتی را دارم
از 10 - 1386 تا 10 - 1393 در شرکت نفت مشغول بکار بوده ام
فارس
شیراز