درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سعید
قوامی
مذکر
پایان خدمت
30 - 6 - 1361
مجرد
فوق دیپلم
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
پایه 2 رانندگی--
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
اردبیل
اردبیل