درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مرتتضی
زینبی
مذکر
معافیت
11 - 9 - 1367
متاهل
لیسانس
مهندسی مکانیک
مهارت یا گواهینامه خاصی ندارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران