درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
آرزو
علی پور آذر
مونث
6 - 1 - 1368
مجرد
لیسانس
مهندسی مکانیک
زبان انگلیسیمتوسط
catiaپیشرفته
acadپیشرفته
solid-mdtمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس فناوری اطلاعات را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس مکانیک را دارم
از 5 - 1393 تا 10 - 1393 در ماشین ابزار ایران خودرو مشغول بکار بوده ام
Alborz
Karaj