درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مهدی
حسین زاده
مذکر
پایان خدمت
18 - 11 - 1362
مجرد
فوق دیپلم
کاردانی الکترونیک
زبان انگلیسیمقدماتی
دوره مقدماتی پیشرفته
دوره مقدماتی مقدماتی
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کاردان برق را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی تعمیرات انواع مشعل و دیگ بخار را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارشناس تأسیسات حرارتی و برودتی را دارم
از 7 - 1386 تا 5 - 1387 در فرافن مشغول بکار بوده ام
از 6 - 1387 تا 7 - 1388 در مازند تابلو مشغول بکار بوده ام
از 8 - 1388 تا 8 - 1393 در دانشگاه ازاد ساری(تدبیر نیرو) مشغول بکار بوده ام
مازندران
ساری