درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
فهیمه
نجفلو
مونث
16 - 2 - 1370
متاهل
لیسانس
حسابداری مالیاتی
زبان انگلیسیمقدماتی
Pcپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مسئول فروش را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
گلستان
علی‌آباد