درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محمدعلی
رحمتی
مذکر
معافیت
6 - 8 - 1366
مجرد
لیسانس
مهندسی برق
زبان انگلیسیمتوسط
طراحي و ساخت با Eplan Pro Panelپیشرفته
CNC ساخت و توليد بامتوسط
هاي زيمنس شامل : PLC توانايي برنامه نويسي ، پيكربنمتوسط
AC آشنا با درايوهاي و پارامتردهي آنها و نيز برنامهپیشرفته
MS Project و نرم افزار (ICB) مديريت پروژه تسلط به --
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس برق را دارم
از 11 - 1389 تا 10 - 1393 در برق و تاسیسات داریان مشغول بکار بوده ام
Alborz
Karaj