درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
رابعه
رزمجویی
مونث
8 - 2 - 1366
مجرد
لیسانس
مهندسی دریا
زبان انگلیسیمتوسط
ویرایش متنپیشرفته
ارتباط با مشتریپیشرفته
پشتیبانی مشتریپیشرفته
تدریس و انتقال مطلبپیشرفته
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی تدریس خصوصی ریاضی را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی همکاری در واحد ارتباط با مشتری و جذب مشت را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی فروش تلفنی را دارم
از 1 - 1390 تا 9 - 1393 در نشر آفرنگ مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران