درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
میلاد
جلیل پور
مذکر
معافیت تحصیلی
20 - 9 - 1374
مجرد
دیپلم
ساختمان
اشنای باکامپیوتر واینترنت وفتوشاپ متوسط
سیمکشی صنعتیمقدماتی
پرورش قارچمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
آذربایجان غربی
ارومیه