درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
فاطمه
بابازاده
مونث
9 - 10 - 1360
متاهل
لیسانس
مامایی
زبان انگلیسیمقدماتی
کامپیوترمتوسط
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی فیزیو تراپیست را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارشناس کار درمانی را دارم
از 7 - 1383 تا 10 - 1385 در دانشگاه علوم پزشکی مشغول بکار بوده ام
اردبیل
اردبیل