درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محمد
عبدلی
مذکر
معافیت
29 - 5 - 1362
متاهل
فوق لیسانس
زراعت
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس کشاورزی را دارم
از 1 - 1389 تا 10 - 1393 در هزاردانه نوشیجان مشغول بکار بوده ام
از 1 - 1387 تا 12 - 1392 در نظام صنفی کشاورزی مشغول بکار بوده ام
همدان
ملایر