درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
هادی
روح پرور
مذکر
پایان خدمت
1 - 1 - 1370
مجرد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیپیشرفته
زبان انگلیسی--
Network+ MCITP C# CCNA َASP PHP TMG – EXCHANGE –SHمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس فناوری اطلاعات را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
از 10 - 1392 تا 10 - 1393 در دانشگاه فارابی مشغول بکار بوده ام
از 4 - 1389 تا 12 - 1389 در اینترنت دانشجویان مشغول بکار بوده ام
خراسان رضوی
قوچان