درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
حسن
افشار
مذکر
پایان خدمت
1 - 8 - 1365
متاهل
سیکل
زبان ترکیمتوسط
گواهینامه پایه یک رانندگیپیشرفته
گواهینامه درجه 1کامپیوترپیشرفته
مدرک فیلمبرداری وعکاسیمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
از 1 - 1389 تا 2 - 1393 در باماشین خودم مشغول بکار بوده ام
آذربایجان شرقی
بستان‌آباد