درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محمد
بابایی
مذکر
معافیت تحصیلی
26 - 8 - 1373
مجرد
دیپلم
ریاضی فیزیک
ICDL 1,2پیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس عمران را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
اردبیل
اردبیل