درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محمود
رنجبر
مذکر
پایان خدمت
24 - 5 - 1368
مجرد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسی--
PHPمتوسط
CSSمتوسط
JSمتوسط
HTMLمتوسط
VB.NETمتوسط
SQL SERVERمتوسط
Mysqlمتوسط
photoshop cs5متوسط
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
البرز
کرج