درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
جلال
تراب بیکی
مذکر
پایان خدمت
2 - 4 - 1356
متاهل
لیسانس
مهندسی معماری
زبان انگلیسیمتوسط
نرم افزارهای تخصصی معماریپیشرفته
اجرایی ، دفتر فنیپیشرفته
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی معماری ( اجرایی ، دفتر فنی ) را دارم
از 4 - 1385 تا 7 - 1388 در اتحادیه معماران مشهد - ساختمان سازی مشغول بکار بوده ام
از 6 - 1389 تا 4 - 1390 در شرکت ساختمانی تهویه مطبوع مشغول بکار بوده ام
از 0 - 1390 تا 0 - 1391 در شرکت ساختمانی قهستان مشغول بکار بوده ام
از 1 - 1393 تا 12 - 1393 در شرکت مهرازان مشغول بکار بوده ام
خراسان رضوی
مشهد