درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
احمد
اسلامی
مذکر
پایان خدمت
10 - 1 - 1367
مجرد
لیسانس
مهندسی عمران
زبان انگلیسیمقدماتی
کامپیوترمتوسط
راننده گیپیشرفته
قالی بافیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی راننده ماشین های سبک را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
Golestan
Kordkūy