درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سعید
محمدی
مذکر
پایان خدمت
13 - 6 - 1367
مجرد
لیسانس
علوم و صنایع غذایی
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس صنایع را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارشناس علوم و صنایع غذایی را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
اصفهان
Iran