درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
یاسر
هداوندمیرزایی
مذکر
پایان خدمت
24 - 6 - 1364
متاهل
دیپلم
کامپیوتر
راننده ی ماشین سنگینمقدماتی
تایپیستمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی راننده ماشین های سنگین را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی راننده ماشین های سنگین را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی راننده ماشین های سنگین را دارم
از 2 - 1390 تا 10 - 1393 در کارخانه گچ سامان زمرد مشغول بکار بوده ام
تهران
ورامین