درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
روح الله
فرهنگ دوست
مذکر
معافیت تحصیلی
20 - 4 - 1374
متاهل
دیپلم
کامپیوتر
زبان انگلیسیمقدماتی
رانندگی--
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
Bushehr
دیر