درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
نسترن
شیرزاد
مونث
2 - 1 - 1371
مجرد
لیسانس
زبان انگلیسی
زبان انگلیسیپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 8 - 1393 تا 12 - 1393 در گروه صنعتی مبارک مشغول بکار هستم. مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران