درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
الهام
کریمی
مونث
11 - 8 - 1362
متاهل
لیسانس
مهندسی معماری
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 6 - 1390 تا 2 - 1392 در آتش نشانی مشغول بکار بوده ام
اصفهان
اصفهان