درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
ایمان
دیالمه
مذکر
پایان خدمت
24 - 4 - 1365
متاهل
لیسانس
مهندسی برق
زبان انگلیسیمقدماتی
1)icdl (2 - hse--
از 5 - 1392 تا 11 - 1393 در پیمانکاری لوله های گاز و نماینده hse مشغول بکار بوده ام
اصفهان
اصفهان