درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محسن
یاری
مذکر
پایان خدمت
19 - 12 - 1368
مجرد
فوق دیپلم
کاردانی برق
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس برق را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
مرکزی
ساوه