درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
masoud
daryabar
مذکر
پایان خدمت
12 - 6 - 1368
مجرد
دیپلم
هنر
زبان انگلیسیمتوسط
بازیگری وکارگردانی کامپویترمتوسط
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی امور تلويزيون وهنرهای ديجيتال را دارم
از 5 - 1390 تا 12 - 1393 در مهرنگ فیلم مشغول بکار بوده ام
کرمانشاه
کرمانشاه